Lappi

Ryhmäkuva Menestyjäksi Lapissa II -projektin verkostotoimijoiden tapaamisesta.Lapin alueella on toiminut kehittämisohjelman alla neljä Opin ovi -projektia. Ne kehittivät verkostomaisesti tuotettuja aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja huomioiden erilaiset kohderyhmät, myös työelämän asiakkaat. Palveluita toteutetaan alueella monihallinnollisesti ja verkostomaisesti, ja järjestelmää tukee useammasta koordinaatio- tai yhteistyötahosta koostuva kokonaisuus.

Lappilaisen kehittämistyön menestys perustuu vahvan yhdessä tekemisen perinteen ja osaamisen lisäksi tarkoituksenmukaiseen tapaan linkittää hallinnollinen ja strateginen toiminta ruohonjuuritason toimintaan. Lapin Opin ovi -projektien aineistoissa tulee esiin myös laadukkaan viestinnän ja dokumentoinnin vaikutus kehittämistyön juurruttamiseen.

Lapin Opin ovi -projektin tavoitteena oli valmistella Lapin alueellinen aikuisten opinto-ohjauksen ja koulutusneuvonnan strategia ja toimintamalli sekä muodostaa tiiviissä verkostoyhteistyössä Lapin alueellinen aikuisten ohjauksen ja koulutusneuvonnan toimijaverkosto. Projektissa tuotettiin Menestyjäksi Lapissa, maakunnallinen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia vuoteen 2020 ja toimintamalliehdotus. Lisäksi projekti tuotti Lapin ohjaajaverkostokartan, johon on nimetty alueellisesti tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötätekevät henkilöt sekä yhteystiedot. Projektin toteutusaika 1.8.2008 – 31.12.2011. Projektia toteutettiin kahden eri hallinnonalan projektina: Lapin ammattiopisto (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä) ja Lapin ELY-keskus ja osatoteuttajina Ammattiopisto Lappia, Itä-Lapin ammattiopisto, Saamelais-alueen koulutuskeskus sekä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.

Lapin ELY-keskuksen Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen -projekti sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Lapin Opin ovi -projekti muodostivat Lapin Opin ovi -hankekokonaisuuden, johon ELY-keskuksen projekti liittyi toukokuussa 2009. Lapin ELY-keskuksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän projektit etenivät yhteisellä toimintasuunnitelmalla sekä yhteisillä tiedotus- ja arviointisuunnitelmilla. Projekti toteutettiin aikavälillä 1.3.2009 – 31.12.2011. Projektin toteuttajana Lapin ELY-keskus.

Menestyjäksi Lapissa -projektissa kehitettiin, mahdollistettiin ja toteutettiin Elinikäisen ohjauksen palvelu- ja toimintamallia. Toimintamallista edettiin toimintajärjestelmän kehittämiseen. Toimintajärjestelmässä on eri ryhmillä selkeät roolit, jotka on kuvattu päivitetyssä kumppanuussopimuksessa, myös Lapin ELO – Jatkuvan oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän toimintasuunnitelmassa. Projektin toteutusaika oli 1.2.20112 – 31.1.2014. Projektin päätoteuttajana oli Lapin matkailuopisto ja osatoteuttajana Ammattiopisto Lappia.

Menestyjäksi Lapissa II -projektin avulla syvennetään koulutusorganisaatioiden verkostomaista tieto-, neuvonta- ja ohjaus -toimintaa ja -toimijoiden sitoutumista sekä haetaan keinoja viedä TNO-toimintaa asiakaslähtöiseen työelämäyhteistyöhön. Projektissa huomioidaan työelämätahojen näkemys ja tavoitteena on saada heidät mukaan koulutusorganisaatioiden TNO-toimintaan. Projektin tavoitteena on maakunnallisen TNO-verkoston toiminnan vakiinnuttaminen ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen, sähköisten välineiden käytön tehostaminen ja kehittäminen sekä asiakaslähtöisen uudistuvan palveluosaamisen kehittäminen. Projektin toteutusaika oli 1.2.2014 -30.4.2015. Projektin päätoteuttajana Lapin matkailuopisto ja osatoteuttajana Ammattiopisto Lappia.