Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan alueella on toiminut kehittämisohjelman alla kolme Opin ovi –projektia. Alueella on luotu alueverkostot Koillismaalle, Oulun seudulle, Oulun eteläiselle alueelle ja Raahen seudulle. Oulun seudulla toimii OpinTori-palvelupiste TE-toimiston tiloissa. Oulun eteläisellä alueella on toiminut kiertävä koulutusneuvoja, joka kulkee paikkakunnalta toiselle.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa tuotettiin alueellinen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjaus-palveluiden strategia. Lisäksi ELY-keskuksessa on kehitetty ohjauksen arviointityökalu, jota pyritään jatkossa hyödyntämään edelleen elinikäisen ohjauksen koordinointityössä. Pohjois-Pohjanmaalla on myös kehitetty työelämäohjausta kouluttamalla yritysten ja organisaatioiden johtajia ja avainhenkilöitä, jotta he ymmärtävät aikuisten ohjausta, uraohjausta sekä ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä.

OSUMA – Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projektin tavoitteina oli tehostaa TNO-palveluiden saatavuutta aikuisten opiskelun suunnittelu- ja hakeutumisvaiheessa, edistää palveluiden koordinointia yhden luukun periaatteen mukaisesti ja mahdollistaa aikuisasiakkaiden tasapuoliset palvelut koko Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Projektissa laadittiin selvitys alueen olemassa olevista palveluista sekä niiden resursseista ja kehittämistarpeista, toteutettiin yhteisen toiminnan mallia testaavia pilotointeja, luotiin alueellisen TNO-toiminnan verkostomalli yhteistyössä OpinTori-projektin kanssa, laadittiin kehittämistyön alueellisia jatkosuunnitelmia, ja osallistuttiin valtakunnalliseen Opin ovi -kehittämistyöhön. Projektin toteutusaika oli 1.10.2008–31.12.2014. Projektia toteutti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

OpinTori-projektin tavoitteena oli muodostaa Pohjois-Pohjanmaalle neljä alueellista ammatillisen aikuisopiskelun ja täydennyskoulutuksen hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluverkostoa (Oulun seutu, Raahen seutu, Oulun eteläinen alue ja Koillismaa). Verkostojen avulla luotiin asiakaslähtöinen, yhden luukun periaatteen mukaisesti toimiva palvelumalli. Projektin muita tavoitteita olivat hakevan ja hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden saavutettavuuden parantaminen, ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien henkilöiden asiantuntemuksen lisääminen, työelämäyhteistyön tiivistäminen sekä uusien toimintatapojen luominen ja käyttöönotto. Projektin toteutusaika oli 1.3.2009–30.4.2013. Projektia koordinoi Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

TOKI – Työelämän ohjausosaamisen kehittämisprojekti tuki aikuisväestön osaamisen kehittämistä, aikuiskoulutustietouden saatavuutta ja oman uran suunnittelua. Projektin tavoitteena oli kehittää työyhteisöjen uraohjaustoimintaan liittyvää osaamista ja toimintatapoja sekä kouluttaa työyhteisöjen henkilöstöhallinnossa ja esimiestasolla toimivia henkilöitä työntekijöiden ohjaamiseen. Projektin tuloksena työssäkäyvät aikuiset ovat saaneet työpaikoillaan asiantuntevaa uraohjausta ja koulutusneuvontaa ja aikuiskoulutuspalvelujen hyödyntäminen työelämässä ja työssäkäyvän väestön keskuudessa on lisääntynyt. Projektin toteutusaika oli 1.3.2010–28.2.2015. Projektia hallinnoi ja toteuttaa Oulun Aikuiskoulutuskeskus.

OpinTorin verkostotyötä tehdään hymyissä suin

OSUMA matkalla kohti maalia

Ollaanko sitä elossa ELON tiellä? Seurantaa ja aviointia

TOKI tuo esille työelämäohjausta

Pecha kucha: ohjausta työpaikoilla

Pohjois-Pohjanmaan Opin ovi -kiertueraportti

Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen TNO-palveluiden strategia 2013-2020

OpinTori - ohjauspalvelun kokeiluja ja tuloksia

Maahanmuuttajan ohjaus koulutuksen siirtymävaiheissa Oulun seudulla

Kysyntälähtöisellä ohjauksella kohti aikuisopiskelua

Työelämäohjaus esimiesten näkökulmasta

 

Alueverkostot Pohjois-Pohjanmaan tähtitulos

Verkoston aito innostus OpinTorin menestyksen salaisuus

OSUMA-projekti on kulkenut pitkän tien

Kuinka kehittää ohjaustoimintaa työpaikoilla?

Työelämäohjaus.fi

Opintori.info

Työelämäohjaus-blogi