Koulutusprojektit

Opin ovi -projekteissa on kehitetty henkilöstön ohjausosaamista monin eri tavoin. Perinteinen käsitys, että ohjaus tapahtuu maassamme opetus- tai työhallinnossa, on vanhanaikainen. Vähintään tämä ESR-ohjelmakausi on osoittanut, että polarisoitunut ja kahden hallinnon alan erillinen toiminta on menneisyyttä. Nyt tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä (TNO) tehdään yli hallinnon rajojen ja työote on moniammatillinen. Lisäksi ohjauksen toimijoiden piiriin kuuluu myös muiden hallinnonalojen edustajia. Uudenlaista ohjausosaamista on kehitetty Opin ovissa kuuden koulutusprojektin voimin.

ERKKERI-projekti oli aikuisohjaajien ohjaustaitojen sekä moniammatillisen verkostotyön kehittämisprojekti. Se mahdollisti alueellisten verkostojen kohtaamisen säännöllisesti samalla, kun ohjaushenkilöstön ohjausosaaminen kasvoi. ERKKERIn valmennukset olivat 5 op, 30 op ja 60 op laajuisia. Projektin koulutukset oli tarkoitettu neuvonta- ja ohjaustyötä tekeville henkilöille työ- ja elinkeinohallinnossa, aikuiskoulutusorganisaatioissa, yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, aikuislukioissa, vapaan sivistystyön organisaatioissa, järjestöissä sekä yhdistyksissä. ERKKERIä toteutti JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu. Projektin toteutusaika oli 1.9.2008-28.2.2013.

ERKKERIn kanssa läheisessä yhteistyössä toimi TE-ERKKERI-projekti, joka tuotti osin samankaltaisia koulutuksia ja valmennuksia. Itse asiassa koulutuksiin viitattiinkin ERKKERI-koulutuksina riippumatta siitä, kumpi projekti niitä toteutti. TE-ERKKERIn tavoitteena on lisätä aikuisten ohjausta ja neuvontaa tekevän henkilöstön ohjauksellista osaamista ja asiantuntijuutta sekä lisätä heidän valmiuksiaan moniammatilliseen ohjaukselliseen verkostotyöhön. Projektia toteutti Koulutus- ja Kehittämiskeskus Salmia. Projektin toteutusaika oli 1.1.2009-28.2.2013.

STUDIO-projekti syntyi tarpeesta kehittää aikuiskouluttajien ja opettajien pedagogista ja ohjausosaamista. STUDIO-koulutukset oli tarkoitettu aikuiskoulutuksen henkilöstölle, työhallinnon toimijoille sekä koulutusyhteistyötä tekeville työelämän edustajille seuraavissa organisaatioissa: yliopistot, ammattikorkeakoulut, aikuislukiot, vapaan sivistystyön organisaatiot, järjestöt, yhdistykset ja työ- ja elinkeinohallinto. Maksuttomat koulutukset olivat avoimia koko Manner-Suomen aikuiskouluttajille lukuun ottamatta Itä-Suomen lääniä ja Kainuun maakuntaa. Opintosuoritukset ovat myöhemmin hyväksi luettavissa opettajan pedagogisiin opintoihin kunkin ammatillisen opettajakorkeakoulun käytänteiden mukaan. Projektia toteutti HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, ja osatoteuttajina mukana olivat Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ja OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu. Projektin toteutusaika oli 1.8.2008-31.12.2013.

Osaava ohjaus -projektin tavoitteena oli luoda moniammatillinen yhteistyö- ja osaamisvaihtomalli, jolla bongata putovia eli syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia. Lisäksi projekti tarjosi koulutusta ammattilaisille. Syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä ei ole aina helppo tunnistaa neuvonnan, ohjauksen ja palveluiden arjessa - siihen vaaditaan laajaa, moniammatillista osaamista. Osaava ohjaus-projekti yhdisti eri toimijatahojen osaamisen, asiantuntijuuden ja kokemusosaamisen. Projekti on rakensi valtakunnallista osaamisverkostoa ja koulutti neuvovia ja ohjaavia henkilöitä. Tavoitteena oli antaa työkaluja tunnistamiseen, ohjaamiseen ja asiakkaiden tilanteen kokonaisvaltaiseen kartoittamiseen arjessa. Projektia toteutti Keskuspuiston Ammattiopisto. Osatoteuttajina olivat Erilaisten oppijoiden liitto ry, Kuntoutus Orton Oy, Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Mielenterveyden keskusliitto. Projektin toteutusaika oli 1.8.2010-31.7.2013.

TOKI – Työelämän ohjausosaamisen kehittämisprojekti on tukenut aikuisväestön osaamisen kehittämistä, aikuiskoulutustietouden saatavuutta ja oman uran suunnittelua. Projektin tavoitteena on ollut kehittää työyhteisöjen uraohjaustoimintaan liittyvää osaamista ja toimintatapoja sekä kouluttaa työyhteisöjen henkilöstöhallinnossa ja esimiestasolla toimivia henkilöitä työntekijöiden ohjaamiseen. Projektin tuloksena työssäkäyvät aikuiset ovat saaneet työpaikoillaan asiantuntevaa uraohjausta ja koulutusneuvontaa ja aikuiskoulutuspalvelujen hyödyntäminen työelämässä ja työssäkäyvän väestön keskuudessa on lisääntynyt. Projektin toteutusaika oli 1.3.2010–28.2.2015. Projektia hallinnoi ja toteuttaa Oulun Aikuiskoulutuskeskus.

OpinVerkko - Työelämän koulutusneuvojat -projekti pyrki luomaan pysyvät ja toimivat verkostot, joissa osallisina ovat työyhteisöt, ammattiyhdistystoimijat, Työväen Sivistysliito, SAK ja oppilaitokset sekä niiden neuvonta- ja ohjauspalvelut. Projektin tavoitteena oli kehittää työelämän neuvonta- ja ohjauspalvelujen tarjontaa, saavuttavuutta sekä parantaa työelämän ja koulutuspalveluiden välistä yhteyttä. Projektissa kehitettiin työelämän koulutusneuvojien, vertaisneuvojien, valmiuksia tiedottaa kouluttautumismahdollisuuksista, ohjata työyhteisön jäseniä koulutusneuvontaan ja -ohjaukseen. Keskeistä projektin toiminnassa on eri toimijoiden; koulutuksen järjestäjien, työpaikkojen, ay-liikkeen ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö, kumppanuus ja verkostoituminen ja yksilön onnistuneet opinpolut ammatillisiin koulutuksiin ja näyttötutkintoihin. Projektia toteutti Työväen Sivistysliitto TSL ry läheisessä yhteistyössä SAK:n ja sen liittojen kanssa. Projektin toteutusaika oli 1.1.2010-30.3.2014.

TOKI tuo esille työelämäohjausta

STUDIOn koulutukset lisäsivät osallistujien työelämävalmiuksia

OpinVerkko on tuottanut työelämälle koulutusneuvojia

Pecha kucha: Kaikki mukaan! STUDIO-juna lähtee

Pecha kucha: Ohjausta työpaikoilla

Kokemuksia työelämän koulutusneuvojana toimimisesta

Esittelyssä Osaava ohjaus -projekti

ERKKEREISTÄ eteenpäin -päätösseminaarin videot

Meidän helmet

Meidän helmet II

Yhteisellä matkalla: Aikuisten ohjauksen vaikuttavuutta etsimässä

Työelämäohjaus esimiesten näkökulmasta

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Skarpataan ja harpataan! Ettei yksikään putoaisi

 

Kuinka kehittää ohjaustoimintaa työpaikoilla?

OpinVerkko toi koulutusneuvojat työpaikoille

STUDIO-veturi saapuu asemalle 31.12.2013 klo 24.00

Osaava ohjaus -projekti päättyi

ERKKERIt päättyivät

Työelämäohjaus.fi

Työelämäohjaus-blogi