Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus

Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämishanke Hämeen alueella

Projektin lähtökohtia

Aikuisten, erityisesti työssäolevien osalta, on selkeästi havaittu erilaisia haasteita opiskelun neuvonnan ja ohjauksen löytämisessä niin henkilötasolla kuin yrityksissäkin. Erityisesti pk-yrityksissä, joissa jo yrityksen koonkin takia on harvoin nimettyä henkilöä, joka huolehtii erikseen henkilöstön koulutuksesta, on havaittu tarpeita parempaan ja selkeämpään julkiseen, kaikille avoimeen neuvontajärjestelmään. Työikäisen väestön ikärakenne tuo väistämättä myös uudelleen kouluttautumisen tarpeita, jotta mahdollisimman monella alalle riittäisi edelleen koulutettua työvoimaa. Toisaalta TE-toimistoilla on jo olemassa olevia, hyviä neuvonta- ja ohjauspalveluja, joiden entistä parempi hyödyntäminen, myös yrityspuolella, on järkevää.

Projektin tavoitteena on

 1. Aikuisopiskelun ohjauksen ja neuvonnan yhteistoimintamallien alueellinen aikaansaaminen ja kehittäminen erityisesti painottaen yhteistoiminnan asiakaslähtöisyyttä, saavutettavuutta, synergistä lisäarvoa ja toimivuutta korostaen työvoimatoimistopalvelujen näkökulmaa.
 2. Työhallinnon ohjaukselliset, neuvonnan, osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin palvelut eivät markkinoinnista huolimatta ole kokonaisuutena tunnettuja seudullisille työnantajille. Tavoite on tuoda palvelut "paketoidulla", asiakaslähtöisellä, selkeällä tavalla alueen työnantajien käyttöön erityisesti tarjoten ohjauksellisia työkaluja täsmärekrytointiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. (tuotteistamista)
 3. Neuvonta- ja ohjaustoiminnan kehittyessä alueellisissa verkostoissa, on rinnalla arvioitava ja kehitettävä TE-toimistojen oman henkilöstön osaamista.
 4. Aikuiskoulutuksen monipuolisen saatavuuden ja tarjonnan lisääminen kartoittamalla ja vakiinnuttamalla suuralueellista aikuiskoulutuksen toiminnallista ja verkostoyhteistyötä. Suuralueella tarkoitetaan tällöin aluksi Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja myöhemmin myös Uudenmaan ja Kymenlaakson alueita ja niissä toimivia aikuiskoulutusorganisaatioita. Tavoitteena on verkostoyhteistyötä ja kumppanuutta rakentamalla poistaa niitä tiedollisia, ohjauksellisia, taloudellisia, opetusmuotoon ja mm. asumiseen liittyviä esteitä, jotka ovat rajoittaneet aikuiskoulutukseen liittyvää liikkuvuutta ja lähialueiden aikuiskoulutustarjonnan monipuolisempaa hyödyntämistä.

Projektin tulokset

 1. Alueelle on aikuisopiskelun ohjauksen ja neuvonnan yhteistoiminta- malli.
 2. Työhallinnon palvelut; ohjaus, neuvonta, rekrytointi ja osaamisen kehittäminen ovat tuttuja työnantajille.
 3. TE-toimistojen henkilöstön ohjaus- ja neuvontaosaamista on kehitetty.
 4. Aikuiskoulutuksen "Suuralueellista verkoston"- Päijät-Häme, Kanta-Häme, Uusimaa ja Kymenlaakso -alueiden aikuiskoulutusorganisaatioiden kumppanuus on kartoitettu.

Kohderyhmä Hämeessä;

 1. Hämeen ELY-keskusalueen työ- ja elinkeinoitoimistojen aikuiskoulutuksen ohjauksen ja neuvonnan parissa työskentelevät asiantuntijat
 2. Koulutusorganisaatioiden edustajat
 3. Aikuiskoulutusorganisaatioiden ja aikuisten ohjauksen ja neuvonnan toimijat
 4. Yksilöasiakkaat; työlliset, aikuiset, TE- toimiston palvelujen piiriin hakeutuvat nk. omaehtoiset henkilöasiakkaat. Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöasiakkaat.
 5. Alueelliset työorganisaatiot, työyhteisöt ja niiden henkilöstö

Maantieteellinen alue

Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus -projektin kohteena on koko Hämeen maakunta. Projektipäällikön sijaintipaikka on Päijät-Hämeen TE-toimiston @pesti Lahdessa ja Kanta-Hämeessa toimivan projektikoordinaattorin sijaintipaikka on Hämeenlinnan seudun TE-toimistossa.

Yhteistyötahot

Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus -projektin yhteistoiminnassa mukana ovat Hämeen alueen TE- toimistot, Lahden Ammattikorkeakoulun vetämä Päijät-Hämeen Opin Ovi, Koulutuskeskus Tavastian Opin Ovi Osaamiseen Kanta-Hämeessä (kolmen seutukunnan alueella: Hämeenlinna, Forssa ja Riihimäki (Riihimäki-Hyvinkää)) sekä muut Hämeen alueen ammatilliset oppilaitokset, aikuislukiot, kansalais- ja työväenopistot, korkeakoulut, kolmas sektori, järjestöt ja yritykset.

Projektin toteuttajaorganisaatiot

Projektin päätoteuttaja on Hämeen ELY-keskus, joka rahoittaa projektia Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

Projektin toteutusaika

(1.10.2008) 4.5.2009 - 31.12.2011