Pohjois-Pohjanmaan Opin Ovet

Pohjois-Pohjanmaan Opin Ovet

Pohjois-Pohjanmaalla toimii kaksi Opin Ovi -hanketta. 1.10.2008 käynnistyi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toteuttama OSUMA - Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun - projekti (projekti on käyttänyt 31.1.2009 saakka nimeä Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun). 1.8.2009 käynnisti toimintansa puolestaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun koordinoima OpinTori-projekti. Tämä on näiden hankkeiden yhteinen sivusto.

OSUMA - Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Tavoitteet

OSUMA-projektin tavoitteena on tehostaa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden saatavuutta aikuisten opiskelun suunnittelu- ja hakeutumisvaiheessa, edistää palveluiden koordinointia (yhden luukun periaate toimintamallina) ja mahdollistaa aikuisasiakkaille tasapuoliset palvelut koko Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Projektissa kootaan yhtenäinen ohjaus- ja neuvontaverkosto alueelle yhteistyössä toisen Opin Ovi -hankkeen (oppilaitosten verkosto) kanssa sekä kehitetään uusia ohjauksen toimintamalleja ja menetelmiä.

Miksi tarvitaan aikuisille suunnattujen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämistä?

 • Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämisohjelman ja sitä toteuttavien hankkeiden taustalla on useita työ- ja koulutusmarkkinoihin vaikuttavia muutostekijöitä, jotka tuovat suuria haasteita työikäiselle väestölle ja heidän osaamiselleen:
  • työelämän moninainen muutos
  • väestön ikärakenteen kehitys
  • tieto- ja viestintätekniikan vaikutukset
  • globalisaation eteneminen ja alueellinen kehitys
  • nopeasti muuttuva taloudellinen tilanne.
 • Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta ja ohjauspalveluita ei ole kehitetty samassa määrin kuin nuorten vastaavia tai aikuiskoulutusta laajemmin.
 • Internetpalveluita on paljon, mutta ne eivät palvele riittävästi/soveltuvasti aikuisväestöä.
 • Aikuisille tarjottavat ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat hajanaisia ja puutteellisia, eivätkä ne vastaa erityistarpeeseen räätälöidystä ohjauksesta.
 • Tilastojen ja tutkimusten mukaan aikuisopiskelusta suuri osa on vähään suunnitteluun ja tietoon perustuvaa, eikä koulutukseen hakeutuminen ja koulutusmahdollisuuksien käyttö jakaudu tasaisesti eri väestöryhmien kesken.

OSUMA-projektin toimenpiteet

 • Laaditaan selvitys alueen olemassa olevien palveluiden ja niiden määrän, laadun, kattavuuden ja resurssien arvioimiseksi sekä kehittämistarpeiden määrittämiseksi.
 • Toteutetaan palveluiden kehittämistä ja yhteisen toiminnan mallia, sen toimivuutta ja tehokkuutta testaavia pilotointeja ja muita kehittämistoimenpiteitä, joista ensimmäiset käynnistetään jo selvityksen aikana.
 • Luodaan alueen aikuisten opintojen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden verkostomallia yhdessä oppilaitosverkostosta koostuvan Opin Ovi -hankkeen kanssa.
 • Laaditaan kehittämistyön jatkosuunnitelmat alueelle.
 • Järjestetään seminaareja ja tiedotustilaisuuksia eri toimijoille, sidosryhmille ja suurelle yleisölle (mukana myös kansainväliset kokemukset).
 • Osallistutaan valtakunnalliseen kehittämistyöhön yhteistyössä muiden Opin Ovi -hankkeiden, valtakunnallisten koordinaatio-, Erkkeri- ja Studio-hankkeiden sekä Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman monikanavaisten palveluiden kehittämishanke Nuove kanssa.

OSUMA-projektin kohderyhmät

 • Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalveluja tarjoavat virkailijat ja yhteistyöverkostot.
 • Työssäkäyvät asiakkaat, jotka rakennemuutoksen vuoksi joutuvat hankkimaan täydennyskoulutusta tai uudelleenkouluttautumaan.
 • Muutosturvan piiriin kuuluvat ja työttömäksi ilmoittautuneet asiakkaat, joille ohjauspalveluita tarjotaan aktiivisesti varhaisen puuttuminen periaatteiden mukaisesti.

 

OpinTori

OpinTori -hankkeen tavoitteet

OpinTori -hankkeen tavoitteena on muodostaa Pohjois-Pohjanmaalle neljä alueellista ammatillisen aikuisopiskelun ja täydennyskoulutuksen hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluverkostoa. Alueet ovat Oulun seutu, Raahen seutu, Oulun Eteläinen ja Koillismaa. Verkostojen avulla luodaan asiakaslähtöinen, yhden luukun periaatteen mukaisesti toimiva palvelumalli. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Kainuun Opin Ovi -hankkeen sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen OSUMA – Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun - hankkeen kanssa.

Hankkeen tavoitteita ovat myös:

 • hakevan ja hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden saavutettavuuden parantaminen,
 • ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien henkilöiden asiantuntemuksen lisääminen,
 • yhteistyön tiivistäminen työ- ja elinkeinoelämän välillä, sekä
 • uusien toimintatapojen luominen ja käyttöönotto.

Hankkeen aikana toteutettavia toimenpiteitä tiivistetysti:

 1. Rakennetaan alueelliset ohjaus- ja neuvontaverkostot (Oulun seutu, Raahen seutu, Oulun Eteläinen ja Koillismaa)
 2. Luodaan ja jalkautetaan alueellisesti yhden luukun periaatetta toteuttava ohjauspalvelumalli hakeutumisvaiheeseen
 3. Perehdytetään ohjaus- ja neuvontahenkilöstö uuteen palvelumalliin ja verkostotyöhön alueellistesti ja maakuntatasolla
 4. Kehitetään palvelumallissa osaamiskartoitusten ja ennakkotietojen hyödyntämistä edistämään koulutuksen kysyntälähtöisyyttä
 5. Kehitetään heikossa työmarkkina-asemassa olevien aikuisopiskelijoiden hakeutumis- ja opintopolkuja
 6. Tehdään aktiivista yhteistyötä ja verkostoidutaan niin alueellisesti, maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti.

OpinTori -hankkeen kohderyhmä

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt toteuttajaorganisaatioissa, työ- ja opetushallinnon organisaatioissa ja hankkeissa, työpaikoilla sekä kolmannella sektorilla. 

Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat työelämän organisaatiot ja aikuiskoulutuksesta kiinnostuneet, sitä tarvitsevat tai suunnittelevat aikuisopiskelijat, sekä aikuiskoulutuksessa aliedustettuna olevat ryhmät.