Varsinais-Suomen OpinOvi / Opin Ovi aikuisopiskeluun

Varsinais-Suomen OpinOvi / Opin Ovi aikuisopiskeluun

 

Varsinais-Suomessa toimi kiinteässä yhteistyössä kaksi eri hallinnonalan Opin Ovi -projektia.

Varsinais-Suomen OpinOvi oli alueella aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten sekä oppisopimustoimistojen yhteinen ESR-projekti, jossa kansallinen rahoittaja on Etelä-Suomen lääninhallitus.

Opin Ovi aikuisopiskeluun oli Varsinais-Suomen TE-keskuksen itse toteuttama ESR-projekti.

Tavoitteet

Projektien yhteisenä tavoitteena oli mm. perustaa työ- ja elinkeinohallinnon sekä alueen oppilaitosten yhteinen palvelupiste, josta yksittäiset koulutusta tarvitsevat ja siihen hakeutuvat aikuiset sekä yritykset saavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa koulutuksista ja rahoituksesta ja josta tarvittaessa ohjataan muiden palvelujen piiriin. Samalla hankkeiden tavoitteena oli kannustaa aikuisopiskeluun tiedottamalla ja ohjaamalla.

Yhteistyön tavoitteena oli, että koko Varsinais-Suomen alueelle syntyy toimiva yhteistyökumppaneiden verkosto, joka tarjoaa laadukkaita aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä luotettavaa tukea muille toimijoille. Hankkeen aikana kehitettyjen toimintamallien ja palvelupilottien tulisi jatkua myös projektien loputtua.

Varsinais-Suomen OpinOvi -projektin erityiset tavoitteet:

 • kehittää ohjaus- ja neuvontapalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja parantaa niiden saatavuutta
 • vahvistaa aikuiskoulutusorganisaatioiden verkostoitumista ja yhteistyötä
 • kehittää koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta
 • lisätä osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön osaamista ja pysyvyyttä yrityksissä/työorganisaatioissa
 • kehittää työorganisaatioiden kilpailukykyä
 • lisää koulutustarjonnan kysyntä- ja asiakaslähtöisyyttä sekä kehittää työelämäyhteistyötä työvoiman liikkuvuuden, ikärakenteen ja kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi
 • parantaa työelämän laatua ja työssäjaksamista sekä aikuisten elämänlaatua ja -hallintaa

Opin Ovi aikuisopiskeluun -projektin erityiset tavoitteet:

 • Yksittäiset koulutusta tarvitsevat ja siihen hakeutuvat aikuiset saavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa koulutuksista ja rahoituksesta.
 • Projekti kannustaa aikuisopiskeluun tiedotuksen ja ohjauksen keinoin ja pyrkii saamaan työvoimareservejä koulutuksen kautta työmarkkinoille.
 • Asiakas oppii seuraamaan elinikäisesti koulutusmahdollisuuksia ja etsimään tietoa.
 • Projektissa luodaan malli yhteistyökumppaneiden verkostona toimivalle aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelulle. Yhteistyön kautta alueelle syntyy uutta verkostoyhteistyötä ja luotettava tuki muulle ohjaukselle.
 • Hankkeen aikana kehitetään uusia verkoston yhteistyömuotoja, jotka jatkuvat hankkeen jälkeenkin.

Kohderyhmät

Varsinais-Suomen OpinOvi -projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat hankkeessa mukana olevat organisaatiot ja niiden ohjaus- ja neuvontapalveluista vastaavat henkilöt. Lopullisena kohderyhmänä ovat pk-yritykset sekä työpaikat ja niiden henkilökunta, erityisesti työntekijöiden ammattitaidon lisäämisestä kiinnostuneet työvoimapulaa kokevat yritykset ja työnantajat sekä koko koulutuksesta kiinnostunut ja sitä tarvitseva aikuisväestö.

Opin Ovi aikuisopiskeluun -projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat henkilöasiakkaat, mutta myös yritykset ja yhteistyötahot, jotka tarvitsevat tietoa aikuiskoulutuksesta. Projektin kohderyhmään kuuluvat kaikki aikuiset: Työssä olevat, työttömät ja työttömyysuhan alaiset sekä työvoiman ulkopuolella olevat. Toisaalta kohderyhmänä on myös aikuiskoulutuksen neuvontapalvelujen ja tuottajien verkosto, jossa yhteistyötä rakennetaan.

Palvelupisteen perustaminen

Projektien yhtenä toimintamallina oli yhteisen Opin Ovi -palvelupisteen perustaminen Turkuun. Palvelupisteessä kokeiltiin erilaisia palvelumalleja ja verkostoitumisen toteutumista todellisen asiakaskunnan kanssa. Palvelupisteessä oli mahdollista mitata asiakas- ja kysyntälähtöisyyttä sekä tuottaa tukipalveluna tietoa ja asiakaspalautetta projektin osapuolille ja yhteistyötahoille.

Opin Ovi -palvelupisteessä

 • annetaan henkilökohtaista ohjausta asiakaslähtöisesti: selvitetään asiakkaan tiedontarve ja ongelmakohdat, annetaan tietoa, esitellään ratkaisumalleja sekä ohjataan ja motivoidaan asiakasta eteenpäin
 • järjestetään ryhmäpalveluja ja infotilaisuuksia, joilla pyritään tavoittamaan uusia kohderyhmiä ja kannustamaan aikuisopiskeluun
 • asiakkaita ohjataan muiden palvelujen piiriin, esimerkiksi oppilaitosten opinto-ohjaukseen, yrityspalveluihin, kuntoutuspalveluihin tai ammatinvalinnanohjaukseen.

OpinOvi -palvelupiste on jatkanut toimintaansa projektien päätyttyä.

Maantieteellinen alue

Projektien toiminta-alue on koko Varsinais-Suomi.

Toteuttajaorganisaatiot

Opin Ovi aikuisopiskeluun:

 • Varsinais-Suomen TE-keskus www.te-keskus.fi/varsinais-suomi

Varsinais-Suomen OpinOvi:

Osatoteuttajat:

Yhteistyökumppanit: