Egentliga Finlands OpinOvi / OpinOvi för vuxenutbildningen

Egentliga Finlands OpinOvi (Varsinais-Suomen OpinOvi) är läroanstalternas och läroavtalsbyråernas gemensamma projekt som finansieras av Södra Finlands länsstyrelse och OpinOvi för vuxenutbildningen (OpinOvi aikuisopiskeluun) är ett projekt som genomförs och finansieras av Egentliga Finlands TE-central.

OpinOvi är en service som produceras som ett samarbete mellan de här två ESR-projekt i Åbo.

OpinOvi -service- och infopunkt

Personlig rådgivning gällande utbildning och yrkesval för vuxna

OpinOvi är en service- och infopunkt för rådgivning gällande utbildning och yrkesval, som
erbjuder samlad information om utbildningar, hur dessa kan finansieras och genomföras samt om
utbildningsarrangörer, examina och ansökningsförfaranden.

För vem?

OpinOvi-service- och infopunkten är avsedd för alla vuxna: branschbytare, personer som söker
yrkeskompentens eller tilläggsutbildning, personer som önskar allmänbildande kurser, kortkurser eller
som vill få en examen.

Vad?

OpinOvi erbjuder personlig handledning och rådgivning, som utgår från individuella behov. Om så önskas
kan man få endast handledning gällande utbildning, men vid behov kan vi även ge råd i frågor gällande
yrkesval. Genom diskussioner och handledning hittar vi tillsammans en lämplig utbildningsarrangör.
Vi informerar också vid behov om annan service som erbjuds.

Hur?

Vid OpinOvi- service- och infopunkten verkar yrkeskunniga handledare, hos vilka man beställer tid per
telefon eller per e-post. Servicen är avgiftsfri för alla.

Var?

OpinOvi - service och infopunkten finns på Universitetsgatan i samma utrymmen som byrån för
Åbo TE-byråns informationscentrum JobCafé (www.jobcafeturku.net). I samma utrymmen ger vi råd
och handledning gällande utbildning, samt information och service gällande arbetsmarknaden.

Se också  www.opinoviturku.fi.

Koordinator

Egentliga Finlands OpinOvi / Varsinais-Suomen OpinOvi -projekt: Turun aikuiskoulutuskeskus www.tuakk.fi

OpinOvi för vuxenutbildningen / OpinOvi aikuisopiskeluun: Egentliga Finlands TE-central / Arbets- och näringscentralen

Verkställare och samarbetspartner:

AXXELL Utbildning / Bovallius ammattiopisto / FAK Turku / JAKK Turku /
Loimaan ammatti- ja aikuisopisto / Paasikivi-Opisto / RASEKO / Salon aikuislukio /
Salon seudun aikuisopisto / Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti / Turun AKK /
Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutus / Turun oppisopimustoimisto /
Turun ammattikorkeakoulu / Turun kauppakorkeakoulu aikuiskoulutus / Turun kesäyliopisto /
Turun kristillinen opisto / Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus /
Varsinais-Suomen Kansanopisto / Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos