EDU-vuxen

Vuxenutbildningsservice på svenska

Målgrupp

Projektverksamheten riktar sig till vuxenutbildningsorganisationer, representanter för arbetsgivare i olika branscher och sektorer samt till arbetskraftsbyråernas personal. I förlängningen är målgruppen vuxna i behov av grundutbildning, allmän fortbildning, yrkes-
eller arbetsplatsspecifik fortbildning på svenska, och arbetsgivare i behov av ny arbetskraft
eller arbetskraft med speciell kompetens.

Projektorganisation

Arcada är projektets huvudman. Referensgruppen består av representanter från 14 olika vuxenutbildningsorganisatioiner och arbetsgivare i Svenskfinland. Referensgruppen har deltagit i utformandet av projektet.

Projektets resultat

  • Ett bestående, heltäckande nätverk av utbildningsorganisationer som regelbundet samordnar, utvecklar, marknadsför och utvärderar utbudet av vuxenutbildning på svenska. Detta ger en ökad beredskap att reagera på regionala och nationella förändringar på arbetsmarknaden.
  • Ett kundanpassat, lättillgängligt paket av informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för vuxna som söker utbildning på svenska.
  • Systematiserade och etablerade kontaktvägar för arbetstagare och arbetsgivare att hitta varandra och som främjar ett direkt informationsutbyte mellan arbetsgivare och utbildningsorganisationer.
  • Den svenska lärarbehörighetsutbildningen för yrkeslärare utvecklas och förenhetligas med den finska lärarbehörighetsutbildningen.

Edu-vuxenin kotisivu: edu-vuxen.arcada.fi