Opinraitti, Kainuu

Aikuiskoulutuksen ohjauspalvelut - Kainuu-verkosto -hanke

Kainuun Aikuiskoulutuksen ohjauspalvelut - hanke toteutettiin 1.5.2009 - 31.10.2011. Projektin toteuttajana oli Kainuun ammattiopisto.

Opinraitti-hanke tarjoaa neuvonta- ja ohjauspalveluja työelämän ja aikuisväestön tarpeisiin sekä vahvistaa verkostossa mukana olevien aikuiskoulutuspalveluja tuottavien, ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien ammatillista osaamista. Ks. projektin tiedot toteuttajaorganisaation www-sivulta.

Projektin tuloksena on syntynyt Opinraitti.fi-sivusto, joka sisältää tietoa aikuiskoulutuksesta ja tarjoaa neuvontaa ja ohjausta niin henkilö- kuin yritysasiakkaille. >> Siirry Opinraittiin!

Hankkeen lähtökohtia

 • Työelämä ja työikäinen aikuisväestö tarvitsevat ammattitaitoiset ja monipuoliset neuvonta- ja ohjauspalvelut.
 • Neuvonta- ja ohjauspalvelujen saatavuuden, riittävyyden ja monipuolisen asiantuntemuksen turvaaminen edellyttää vahvaa alueellista ja paikallista verkostoitumista.
 • Asiakaslähtöisyys neuvonnassa ja ohjauksessa sekä kysyntälähtöinen aikuiskoulutus.
 • Resurssien (aika, henkilö, raha) niukkuus, asiakkaiden ja koulutuksen kohtaanto-ongelma, keskeyttäneiden ja erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden kasvava määrä sekä ohjauspalvelujen tuottamisessa tarvittavan osaamisen ja toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen.

Tavoitteet

 • Luodaan aktiivinen, muutoksiin nopeasti reagoiva, alueellinen ja poikkihallinnollinen toimirajat ylittävä asiakaslähtöinen aikuisopiskelijan tiedotus-, neuvonta ja ohjauspalvelumalli.
 • Vahvistetaan aikuiskoulutuksen ohjausosaamista ja toimivia käytäntöjä osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi koulutuksen avulla.
 • Verkostona tuotetun palvelumallin toiminta liitetään osaksi Oulun läänin ja valtakunnallisen Opin Ovi -hankkeen mallia.

Toimenpiteet

 • Käynnistetään Kainuun alueen aikuiskoulutustoimijoiden verkostostrateginen työ sekä kartoitetaan luontevat yhteistyökumppanit (Kela, kirjastot yms). Luodaan yhteistyössä visio asiakaslähtöisestä palvelumallista ja laaditaan strategia sen saavuttamiseksi.
 • Vahvistetaan aikuiskoulutuksen ohjausosaamista ja toimivia käytäntöjä osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi järjestettävien koulutusten avulla.
 • Laaditaan palvelumallisopimus, jossa verkoston toimintatavat ja -rakenteet, niiden ylläpito ja kehittäminen, vastuualueet ja resurssointi sovitaan toimijoiden kesken. Sopimuksella turvataan palvelumallin jatkuvuus.
 • Luodaan verkostoon tieto- ja viestintätekniset toimintarakenteet hyödyntäen olemassa olevia verkostotoimijoiden sähköisiä tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Tarvittaessa rakennetaan verkostoportaalin tekninen ratkaisu ja tuotetaan tietosisältö. Ks. www.opinraitti.fi
 • Testataan ja arvioidaan portaalin toimivuus.
 • Aloitetaan liikkuvan tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelupisteen suunnittelu ja sen testaaminen käytännössä. Kartoitetaan liikkuvan palvelun vaatima resurssointi ja koostetaan palveluun soveltuvat tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen välineet ja sisällöt.

Kohderyhmä

 • Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät eri hallinnon alojen (ml. työhallinnon) ja aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön organisaatiot.
 • Välillisenä kohderyhmänä ja hankkeessa tuotetun asiakaslähtöisen palvelumallin hyödynsaajina ovat aikuiskoulutuksen asiakkaat eli kainuulainen työikäinen aikuisväestö kokonaisuudessaan, alueen elinkeinoelämä ja kolmas sektori.

Maantieteellinen alue

 • Kainuun alueen kunnat: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi ja Suomussalmi.

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto ja
Kainuun ELY-keskus