EKA Opin Ovi

EKA Opin Ovi

EKA Opin Ovi on aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden projekti Etelä-Karjalan alueella. EKA Opin Ovi -projektin tavoitteena on kehittää alueella elinikäistä oppimista tukevat asiakaslähtöiset aikuisten ohjauspalvelut. Ohjaustarpeisiin vastataan moniammatillisen verkostoituneen yhteistyön avulla.  Hanke vaikuttaa myös aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen käyttöönottoon, edistäen aikuiskoulutuksen kysyntälähtöisyyttä ja työelämäyhteistyötä.

Tavoitteet

 1. Muodostaa alueen aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten, työhallinnon ja työpaikkojen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden (TNO) -henkilöstön välinen verkosto ja kehittää sen toimintaedellytyksiä. Tavoitteena toimintamalli, jossa alueen aikuiskoulutuksen TNO-henkilöstö toimii verkostona entistä laadukkaamman, asiakaslähtöisemmän ja vaikuttavamman ohjausosaamisen avulla.
 2. Koota aikuiskoulutuksen tarjonta Etelä-Karjalassa helposti löydettävässä muodossa TNO-henkilöstön käyttöön.
 3. Kartoittaa aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen hakeutumisvaiheen toimintatapoja ja -malleja työhallinnon ja oppilaitosten välillä. Tavoitteena luoda aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen hakeutumisvaiheen prosessikuvaukset toimintaohjeineen.
 4. Ohjausprosessien kartoitus ja/tai suunnittelu organisaatioittain. Ohjausprosessien pilotointi ja jalkauttaminen yhteistyössä projektikumppaneiden kesken.

Tulokset

 1. Aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten, työhallinnon ja työpaikkojen TNO-henkilöstön välinen verkosto on muodostettu. Etelä-Karjalassa on ohjaus- ja neuvontapalveluiden parissa verkostoitunut ja osaava henkilöstö.
 2. Esitteeseen koottu tieto Etelä-Karjalan aikuiskoulutustarjonnasta.
 3. Hakeutumisvaiheen prosessikuvaukset toimintaohjeineen työvoima-, henkilöstö-, oppisopimus- ja omaehtoiselle koulutustoiminnalle.
 4. Ohjausprosessien pilotoidut mallit ja kartoitukset projektikumppaniorganisaatioissa, minkä avulla ohjausprosesseja vakiinnutetaan pysyviksi käytännöiksi ja parannetaan verkostomaisesti tuotettujen ohjauspalveluiden asiakaslähtöisyyttä ja näkyvyyttä.

Kohderyhmät

 1. Etelä-Karjalan alueella ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt koulutus- ja muissa työelämän organisaatioissa
 2. Työikäinen aikuisväestö
 3. Etelä-Karjalan aikuiskoulutustoimijat

Maantieteellinen alue

EKA Opin Ovi -projektin kohteena on koko Etelä-Karjala: Lappeenrannan ja Imatran seutukunnat.

Toteuttajaorganisaatiot

Hallinnoija on Etelä-Karjalan aikuisopisto Aktiva.

Projektin osatoteuttajat ovat:

 1. Saimaan ammattikorkeakoulu,
 2. Etelä-Karjalan kesäyliopisto,
 3. Jaakkiman kristillinen opisto

Yhteistyötahot

EKA Opin Ovi -projektin yhteistoiminnassa ovat mukana ammatillinen aikuiskoulutus, korkea-asteen koulutus, kansanopistojen ja vapaan sivistystyön toimijat, työhallinnon, yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijat sekä aluehallintoviranomaiset.

Rahoitus

Projektia rahoitetaan "Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin" -valtakunnallisesta kehittämisohjelmasta. Projektin rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Suomen lääninhallitus/ 1.1.2010 alkaen Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Projektin toteutusaika

1.12.2009 - 30.6.2012