Uudet tuulet puhaltavat ELY-keskusten ja TE-toimistojen TNO-palvelujen kehittämisessä

TNO-koulutus 11.-12.11.2014 Koulutus- ja Kehittämiskeskus Salmiassa

Tieto-, neuvonta- ja ohjausasiantuntijat kokoontuivat neljännen kerran TNO-asiantuntijoiden koulutuspäiville Salmiaan keskustelemaan ELO-toiminnan onnistumisesta ja haasteista ELY-keskusalueilla. Puheenvuoroissa tuli esille huoli TNO-palvelujen kehittämisestä osana tulosohjaussopimuksia. ELY-keskusten tehtävien painopisteeksi tulee jatkossa laajemmin lakisääteisten töiden hoitaminen ja muiden ohjausalan toimijoiden resurssit ovat vähenemässä. Yhtä mieltä oltiin kuitenkin siitä, että ohjausasiat eivät saa jäädä jatkossakaan hoitamatta.

Elinikäisen ohjauksen strategiset tavoitteet on kirjattu hyvin yleisellä tasolla, mikä osaltaan vaikuttaa ELO-ryhmien päätösvaltaan. Näin ollen alueellisten ELO-ryhmien roolia tulee kirkastaa ja tavoitella kumppanuussopimuksilla valtuutuksia kehittämistehtävään. Valtakunnalliselta ELO-ryhmältä toivotaan vuorovaikutteisuutta, tukea ja täsmällisiä toimeksiantoja ELO-ryhmien kehittämistyön tueksi.

ELY-keskusten TNO-asiantuntijat järjestäytyivät kehittämisryhmiksi. Ryhmien perustamisen pohjana on tarve jakaa aika- ja muita resursseja järkevästi ja varsinainen työ jaettiin yhdessä sovittuihin teemoihin: 

 • ELY-keskusten tulosohjaus ja sen kehittäminen ELO-toiminnan osalta: Alueellisten ELO-ryhmien kokoonpano ja tehtävät sekä ryhmien toiminnalle asetettavien minimivaatimusten valmistelu
 • ELO-palvelujen saatavuuden parantaminen
 • Ohjausosaamisen kehittäminen: Alueelliset ohjelmat ja valtakunnalliset koulutussuunnitelmat, myös ELO-valmennus ja verkostojohtaminen   

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen jatkuu kohderyhmänä aluksi lähinnä nuoret, myös Kohtaamo-projektissa, jonka projektipäällikkönä on aloittanut Katariina Soanjärvi. Kohti ohjaamoa -projektin selvityksen pohjalta arvioitiin,

 • että uusi ohjaamo tulee olemaan asiakaslähtöinen, jossa matalan kynnyksen palvelu on aidosti matalaa; nuoren on helpompi löytää tarvittava palvelu ja palveluun voi mennä myös ilman erityisiä tavoitteita
 • että kumppanuutta ja luottamusta rakennetaan yhdessä toimimalla
 • että osaamiset yhdistetään monialaisella yhteistyöllä ja erilaisilla lähestymistavoilla
 • että hyvä ohjaus yhdistää sopivasti erilaiset tarpeet; win win ajattelu

LAITURI-projektin (2010-2014) tehtävänä on ollut vahvistaa ja tukea elinikäisen ohjauksen kehittämistä. Projekti on tuottanut ELO-ryhmien käyttöön ELO-oppaan ”Kohti elinikäistä ohjausta - Näkökulmia ELO-toimintaan.” Se on julkaistu myös osoitteessa www.elo-opas.fi ja ruotsinkielisenä www.elo-opas.fi/se. JAMKin toimittama Elinikäisen ohjauksen verkkolehti ELO löytyy jatkossakin osoitteesta http://verkkolehdet.jamk.fi/elo.

Monialainen verkostotyö - riesa vai rikkaus?

Vertaisfoorumi Rovaniemellä 18.11.2014

Lapin ELY-keskus järjesti yhdessä Kainuun ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa tilaisuuden paikallisille nuorten kanssa toimiville verkostoille. Tilaisuuteen osallistui toimijoita Rovaniemeltä, Kajaanista, Torniosta, Ylitorniosta, Muoniosta, Kemistä ja Suomussalmelta. Tavoitteena oli vahvistaa luottamusta, löytää uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja. Lisäksi tutustuttiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen kokoamiin työvälineisiin, joita käytetään monialaisten verkostojen yhteistyössä nuorisotakuun toteutuksessa. Vertaisfoorumi oli suunniteltu yhdessä Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian LAITURI-projektin kanssa, jonka rooli on tukea ELY-keskusalueiden yhteistyötä välittämällä tietoa ohjauksen hyvistä käytännöistä kaikkien alueiden tietoon.

Avajaispuheessa tuli esille verkostoitumisen tärkeys työn tekemisessä. On myös tärkeää tunnistaa asiakkaat ja oikeat toimijat, joiden avulla tuetaan tavoitteiden toteutumista. Asiakkaiden näkökulmasta monialaisella verkostotyöllä tavoitetaan heille oikea apu ja tuki. Näin he eivät ajaudu väliinputoajiksi, eikä pompoteltaviksi palvelusta toiseen. Monialaiseen verkostoyhteistyön tekemiseen tulee uusia velvoitteita ensi vuoden alusta. Lisäksi SOTE -lainsäädäntö tulee vaikuttamaan myös ELY-keskusten- ja TE-toimistojen palvelujen toteuttamiseen.

Ei ole meidän tai teidän nuoria, vaan yhteisiä nuoria joista yhteinen huoli ja vastuu!

Pohjois-Savon alueella aloitettiin maakunnallisen nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelman kokoaminen keväällä 2013. Sen mukaisesti kuntien toiminnasta otti vastuun nuorisotakuukoordinaattorit, jotka toimivat yhdessä yhteistyöverkostojen kanssa. Työtä tukevat kuntakohtaisesti koottavat nuorisotakuun toteutussuunnitelmat, jotka alueelliset verkostot rakentavat yhteistyössä. Toteutussuunnitelmat koostuvat kokoonpanosta, sidosryhmistä, toiminnan tavoitteista, edistävistä toimenpiteistä ja verkostossa seurattavista ja käsiteltävistä toimialakohtaisista asioista.

Verkostojen päällikkötasoiset henkilöt, joilla on päätöksentekovaltaa ja tehokas viestintä mahdollistavat sen, että tärkeät asiat tulevat mukaan alueelliseen päätöksentekoon. Tiedolla argumentointi, verkoston ajamien asioiden kytkeminen kuntien lakisääteisiin suunnitelmiin ja kaupungin / kunnan strategiaan- ”hyvin perusteltu on puoliksi tehty,” tukee asioiden eteenpäin viemistä. Nuoret muodostavat tulevaisuuden, joten ei ole sama millaisia palveluja ja tukea heille tarjotaan.

Työpajatyöskentelyjen pohjalta kirjattiin seuraavia askelmerkkejä / lupauksia eri alueiden NOP-verkostojen työhön

 • verkoston toimintaa esitellään kaupungin hallituksen iltakoulussa ja sovitaan alueellisesta koordinaatiosta
 • monialaisen nuorten hyvinvointiryhmän toiminnan uudelleen arviointia kunnan strategian pohjalta
 • verkoston kokoonpanoa muutetaan, tunnuslukuja kerätään ja kootaan toimintasuunnitelma
 • asiakastilanteiden läpikäyminen kuukausittain sosiaalitoimen kanssa ja ajanvarauskäytännön tehostaminen TE-toimiston kanssa


Kunnissa toimii useita päällekkäisiäkin nuorten palveluihin liittyviä ryhmiä. Tällä hetkellä kunnissa ei ole Nuorten palvelu- ja ohjausverkoston (NOP) toimintaa koordinoitu selkeästi osaksi muita palveluita. Nuorisolain 7 § mukaiset tehtävät ovat laajoja ja toimijoiden mandaatti niiden hoitamiseen on vähäinen. Tilaisuudessa toivottiin, että NOP-verkoston asemaa vahvistettaisiin jatkossa valtakunnallisesti ohjeistamalla toiminnot ja kirjaamalla ne myös muihin nuorten palveluja ohjaaviin lakeihin.

ELO-ryhmät ottaneet käyttöön yhteisen sähköisen työskentelyalustan

Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelmat valmistuvat 31.12.2014 mennessä

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia ja LAITURI-projekti kutsuivat ELY-keskusten ja TE-toimistojen TNO-asiantuntijat jatkamaan alueellisten ELO-ryhmien toiminnan suunnittelua ja jakamaan tietoa eri alueiden toiminnoista yhteisessä tapaamisessa 17.-18.3.2014. ELO-toimintaa alueillaan esittelivät Pohjois-Karjalan, Kaakkois-Suomen, Lapin ja Etelä-Savon ELY-keskukset.

Päivien aikana kuultiin myös Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjauksista ja alueellisesta koordinoinnista. ELO-toiminnan tavoitteena on:

 • tukea valtakunnallisen, riittävän yhtenäisen ja tasapuolisesti saatavilla olevan sekä tarvelähtöisen monikanavaisen ohjauspalvelukokonaisuuden kehittämistä
 • valtakunnallisen ohjauspalvelujen verkostoyhteistyömallin eli Ohjaamon luominen sekä nuorille että aikuisille. Alueellisessa ESR-toiminnassa painotetaan Ohjaamo-mallin toteuttamista.
 • edistää nuorten ja aikuisten ohjauspalvelujen saatavuutta ja laatua alueella sekä parantaa ohjaukseen liittyvää osaamista
 • ohjausosaamisen kehittämisessä on tärkeää hyödyntää eri hallinnonalojen ja toimijoiden piirissä syntynyttä osaamisperinnettä/-kertymää ja samalla huolehtia jatkuvasta uusiutumisesta yhdessä oppimalla ja tekemällä (ELY-keskusten ja ministeriöiden toiminnallinen tulossopimus vuodelle 2014)

Valtakunnallinen ohjauksen osaamiskeskus VOKES esitteli Peda.net -verkkotyövälineen, joka tulee linkittämään kaikki ELY-keskukset yhteiselle työskentelyalustalle. On sovittu, että kaikki ELO-ryhmät kirjoittavat yhdessä sovituista teemoista ja alustalle kertyy lopulta yhteinen läpinäkyvä prosessi ja kumuloituva sisällöllinen tieto esim. elinikäisen ohjauk-sen toimintamallin kehittämisestä ja käyttöönotosta. Valtakunnallinen ELO-ryhmä tulee käyttämään alustaa alueellisten ELO-ryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja tiedottamiseen esim. strategioista ja linjauksista.

Työnantajanäkökulmaa nuorten työllistämisen tukemiseen - vertaisfoorumi 20.2.2014 Jyväskylässä

Pohjois-Savon ELY - keskus kutsui Kaakkois-Suomen, Pohjois-Savon ja Etelä-Pohjanmaan ELY - keskuksista ja TE - toimistoista edustajat Jyväskylään 20.2.2014 kuuntelemaan yrittäjien ääntä ja innovoimaan uusia tapoja tehdä yritys- ja työelämäyhteistyötä nuorten työllistämiseksi. Tapaamainen oli suunniteltu yhdessä LAITURI - projektin kanssa.

Tilaisuuteen osallistuneiden yrittäjien mukaan rekrytoidut nuoret omaksuvat helpommin yrityskulttuurin, koska eivät ole "kenenkään miehiä tai naisia." Myös asioista voidaan keskustella avoimemmin, koska heillä ei ole vielä vahvoja ennakkoasenteita tai - mielipiteitä. Nuoret ovat myös tottuneet muuttuvaan maailmaan ja toivovat mielenkiintoista, haasteellista ja oikeaa työtä, josta voi työharjoittelun kautta löytyä vaikka oman alan opiskelupaikan. Haasteina nuorten työllistämisessä nähtiin nuorten riittämätön ammattiosaaminen, sopeutuminen työympäristöön ja sääntöihin sekä aito halu sitoutua työhön.

Vertaisfoorumissa selkeäksi kehittämisen alueeksi nousi ELY - keskusten ja TE - toimistojen tarjoamien palvelujen tuntemuksen lisääminen. Tietoa palveluista ja tuista tulisi saada suoraan yrityksiin ja "sanoma edellä."

Päivän annista lisää seuraavassa Opin oven uutiskirjeessä 26.3.2014. Tilaisuuden ohjelma ja alueiden puheenvuorojen materiaalit löytyvät dokumentti - linkin takaa.

LAITURI-projekti oli monessa mukana vuonna 2013

LAITURIn porukat
LAITURI-projekti antoi vuonna 2013 tukea alueellisten elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmien käynnistymiseen ja nuorisotakuun toteutukseen. Projektissa vahvistettiin ja tuettiin verkostomaisesti tuotettavien TNO-palvelujen kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista erityisesti alueellisten ELY–keskusten kanssa tehdyn työn kautta.

Lue lisää Opin ovi -uutiskirjeen jutusta!
Ristiinpölytystä neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa 28.11.2013 - vertaisfoorumi

LAITURI järjesti Keski-Suomen ELY-keskuksen toimijoiden kanssa vertaisfoorumin, johon kutsuttiin Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan ELY -keskuksen ja TE-toimistojen edustajia esittelemään alueen ohjauksen hyviä käytäntöjä, joita on kehitetty osana ELO - toimintaa (elinikäisen ohjauksen kehittäminen) nuorisotakuun toteutukseen alueella.

Alueiden puheenvuorojen teemoina olivat:
Nuorisotakuun edistäminen ELY - keskusten ja TE - toimistojen välisenä yhteistyönä Pohjois-Karjalassa
Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla
Kaakkois-Suomen ELO ja nuorten palvelujen yhteistyöfoorumi - nuorisofoorumi sekä
Elinikäisen ohjauksen käytännön ongelmat Keski-Suomessa.
Katso  puheenvuorojen esitysmateriaalit tästä!

Keskustelua käytiin alueellisten ELO-ryhmien kehittämistyön ja tiedon välityksen tueksi kehitettävän valtakunnallisen ohjauksen verkkosivuston kehittämisvaiheesta. OKMn ja TEMn välinen yhteisohjaus ELY - keskusten alueellisille ELO - ryhmille koettiin tärkeäksi tueksi, mutta lisää tietoa toivottiin siitä, mitä alueellisten ELO - ryhmien koordinointityöltä odotetaan ja mitä se olisi minimissään. Lisäksi kuntien ja yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä tulee entisestään tiivistää ELO - ryhmien työssä, ja hyödyntää jo olemassaolevia toimintatapoja ja välineitä sen kehittämiseen.

TNO-asiantuntijat tapasivat Salmiassa viime viikolla

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia yhdessä LAITURI-projektin kanssa kutsui alueelliset TNO-asiantuntijat toiselle koulutusjaksolle jatkamaan alueellisten ELO-ryhmien toiminnan suunnittelua yhdessä. Kaikki ELY-keskukset ja kaksitoista TE-toimistoa olivat edustettuina.

Päivien aikana pohdittiin mm. eurooppalaisia ja kansallisia näkymiä, ELO-toiminnan vaiheita eri alueilla sekä ELO-verkostotyön tukitoimia ja suuntautumista tulevaan. Päivien aikana tarkasteltiin myös sitä, mikä on juuri nyt ajankohtaista ja tärkeää alueellisessa ELO-toiminnassa kansallisten strategisten linjausten näkökulmasta.

TNO-päivistä on luvassa lisää marraskuun Opin ovi -uutiskirjeessä.

Ohjaus nuorisotakuun viidakossa -koulutuspäivillä käsiteltiin nuoria ja ohjausta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Uudenmaan, Hämeen sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset järjestivät Ohjaus nuorisotakuun viidakossa tilaisuudet 25.9. Helsingissä ja 1.10. Lahdessa. Koulutustilaisuudet oli kohdennettu mm. nuorten ohjaustehtävissä toimiville opinto-ohjaajille, TE -toimistojen asiantuntijoille, nuorisotoimen etsivän nuorisotyön tekijöille ja paja-ohjaajille.

Päivien ohjelman teemana olivat nuoret, jotka tarvitsevat ohjausta - joku enemmän, joku vähemmän. Asiantuntijoiden ja ammattilaisten on osattava tarjota nuorelle sekä oikeanlaista ohjausta että sopivia toimenpiteitä - nuorta kuunnellen. Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian LAITURI - projektin kehittämisasiantuntija osallistui tilaisuuteen haastattelemalla nuoria, jotka työskentelivät työpajoilla, opiskelivat lukiossa tai olivat jääneet työttömiksi. Koulutuspäivien ohjelma koostui kolmesta teemasta; nuorisotakuun työ- ja ohjausmuodot, ohjaus nuoren näkökulmasta ja ohjausyhteistyö sekä nuoren kohtaaminen.

Nuorisotakuun työ- ja ohjausmuodot

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Elise Virnes kertoi nuorisotakuun valtakunnallisesta toimeenpanosta, ohjauksen nivelvaiheiden selkiyttämisestä ja ohjauksesta yhteistyöverkostoissa, joilla mahdollistetaan nuorisotakuun toteutus. Kunnilla on vastuu nuoren asiakkaan toimien käynnistämisestä. ELY - keskuksilla (6kpl) on alueen verkostojen kehittämisvastuu. Hän toi esille, että nuorten työssäoppimista tullaan jatkossa laajentamaan ja joustavia opintopolkuja sekä työvaltaisia opiskelumenetelmiä kehitetään edelleen.

Yläkoulun ja ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajat, TE palveluiden asiantuntijat sekä kaupungin nuorisopalvelujen edustajat esittelivät organisaatioidensa ohjaustyön käytäntöjä arjessa. Yrittäjien näkökulmaa ohjaukseen toivat esille Helsingin yrittäjien kehittämispäällikkö ja Opteamin yrittäjä. Kehittämispäällikkö toi mm. esille, että työnantajat toivovat ohjaustyöhön enemmän asiakkaan kuuntelua, ratkaisuehdotuksia ja räätälöintiä, byrokratian minimointia, aikataulutusta, kasvot ohjaus- ja neuvontatyölle, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta sekä luotettavuutta.

Ohjaus nuoren näkökulmasta

Haastattelussa nuoret toivat esille mm. varhaisen tuen merkityksen ohjauksessa. Heidän on tärkeää saada konkreettista ja oikeaa taustatietoa valintojensa tueksi esimerkiksi opiskelualoista, ammateista ja niihin liittyvistä työtehtävistä. He tarvitsevat välillä myös yksilöllistä tukea oman polkunsa suunnitteluun, jota sähköiset palvelut eivät aina korvaa. Ohjaukseen tarvitaan ripaus myös seikkailuhenkeä eikä \"TeinienSelviytymisPakkauksestakaan\" olisi nuorten mielestä haittaa.

Nuorten mielestä hyvän ohjaajan ominaisuuksia ovat läsnäolo ja paneutuminen nuoren asiaan. Häntä on helppo lähestyä, hän vastaa kysymyksiin ja pysyy faktoissa, mutta pystyy tarkastelemaan asiaa nuoren tilanteen ja yksilöllisen polun näkökulmasta. Ohjauksessa on myös hyvä muistaa, että nuorilla ei aina ole valmiita suunnitelmia, heillä on haaveita, joita kohti he pyrkivät.

Ohjausyhteistyö sekä nuoren kohtaaminen

Työtaitaja - hankkeen projektipäällikkö esitteli Työtaitovalmennusta, jolla vastataan nuorten itsensä, heidän kanssaan työskentelevien ja erityisesti työnantajien esittämään tarpeeseen lisätä työelämän perusasioihin liittyvää osaamista.

Koulutuspäivien paneelissa nuoret ja ohjaajat keskustelivat nuorten aseman parantamisesta. Ohjauksessa koettiin tärkeänä \"lämmin lujuus,\" ja nuorten kielen käyttäminen selkeästi ilman viranomaisjargonia. Ohjaajan on autettava nuorta kertomaan kaikki oleelliset ja usein myös vaikeat asiat, joiden kertominen ei aina ole hänelle helppoa. Nuorten mielestä on tärkeää olla ohjaajalle rehellinen, koska se vie parhaiten asioita eteenpäin. Nuoren pitää tuntea, että hän oikeasti vaikuttaa oman polkunsa suunnitteluun ja valintoihin. Ohjaajat näkivät nuoren ohjauksen seurannan tärkeäksi erityisesti silloin, kun nuorta polutetaan eteenpäin toisiin palveluihin. Pitäisikö jollain taholla olla kokonaisvastuu nuorten ohjauksesta?

Elinikäisen ohjauksen mallinnusta yhteisvoimin

LAITURI-projekti tukee yhdessä Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian kanssa alueellista elinikäisen ohjauksen kehittämistyötä (alueelliset ELO-ryhmät) mm. konsultaation, tiedonkeruun ja toimintamallinnusten avulla. Erityisesti viimemainittua varten on kuluvan vuoden kevättalvesta lähtien kokoonnuttu Salmiassa tiiviin asiantuntijatyöryhmän voimin.

Tapaamiset käynnistyivät ryhmällä, johon kuuluivat LAITURIlaiset (3 toimijaa) Salmian edustajat (2) sekä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen / VOKESin edustaja. Alkavana syksynä mukaan kutsuttiin alueellisten ELO-ryhmien edustajia (Pirkanmaa ja Pohjois-Savo) sekä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin edustus. Myös Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin toimija osallistuu ryhmään. Toiminnan on suunniteltu jatkuvan vuoden 2014 loppuun saakka, ja sen tulokset on suunnattu palvelemaan valtakunnallisia linjauksia, alueellista itsearviointia sekä laatu- ja strategiatyötä TNO-palveluja kehitettäessä.

Metropolis -konferenssissa ajankohtaista tietoa työvoiman liikkuvuudesta

Väestö ikääntyy ja henkilöstö monimuotoistuu. Miten sujuu kilpailu osaavasta työvoimasta? Millaisia eettisiä kysymyksiä työvoiman liikkuvuuteen liittyy?

Suomessa ja suurimmassa osassa Euroopan maita väestö ikääntyy nopeasti. Miten voimme turvata henkilöstön riittävyyden tilanteessa, jossa oma työvoimamme ei enää riitä? Entä miten työelämä ottaa vastaan ulkomaalaistaustaiset työntekijät? Myös kilpailu huippuosaajista käy maailmalla kovana.

Euroopan väestörakenteen muuttuessa työvoiman rekrytointi ulkomailta on monilla aloilla jo täyttä totta. Lisäksi maahan jo asettuneet osaajat tulisi saada joustavammin työmarkkinoiden käyttöön. Ajankohtaista tietoa kansainvälisen rekrytoinnin ja työvoiman liikkuvuuden trendeistä sekä maahanmuuttajien työllistymisestä on tarjolla Tampere-talossa 9.-13. syyskuuta 2013.

Tutustu lisää!
Konferenssiesite
Konferenssin ohjelma
Maksullinen ilmoittautuminen