Opin ovi - tuotteet ja käytännöt

Hyvät Käytännöt - Ohjaajalle

PALVELUMALLIT

Ohjauspilotti / Ammattiliitto -tuotekortti
Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua ammattiliitoille ja niiden jäsenistöille sekä tietämyksen lisäämistä aikuisopiskelusta.

Pääkaupunkiseudun TNO-palveluverkosto -tuotekortti
TE – hallinnon ja oppilaitosten verkosto (tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut = TNO), organisoitu ja toteutettu Opin Ovi Uudenmaan ELY-keskus -projektin ja Amiedun urabaarikehittäjien yhteistyönä.

OHJAUKSEN VÄLINEITÄ

Lähihoitajuusmittari (pdf)
Mittarilla voi arvioida omaa soveltuvuutta lähihoitajaksi.

Ohjauksen käsikirja -tuotekortti
Tiivistetty ohjeisto tavoitteellisen hakeutumisvaiheen ohjauskeskustelun tueksi.

Ohjausvetolaukku
Aikuisopintojen ohjaustilanteen materiaalia sisältävä vetolaukku, jota voi lainata Opin ovi -projektilta.

Sähköluukku -sähköinen asiantuntijaverkosto Pirkanmaalla - tuotekortti
Sähköinen asiantuntijaverkosto on ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien käyttöön tarkoitettu työskentelyalusta ja verkkotyökalu. Tämän avulla ohjaaja voi ohjaus- ja/tai neuvontatilanteessa kääntyä verkostossa mukana olevien asiantuntijoiden puoleen sellaisissa asiakkaan kysymyksissä, joihin hän ei itse tiedä/löydä vastausta. Sähköisen ”luukun” kautta saamansa vastauksen ohjaaja välittää asiakkaalleen asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Asiakas saa tarvitsemansa palvelun yhdeltä luukulta.

Yleiset pääsyvaatimukset ja valintakriteerit lähihoitajan koulutukseen (pdf)
Työvoimapoliittinen koulutus on tarkoitettu yli 20-vuotiaille työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka ovat motivoituneita ja sitoutuneita koulutukseen ja työhön. Valinnassa arvioidaan hakijan koulutustarve sekä työllistymisen todennäköisyyttä koulutuksen jälkeen. Liitteessä on avattu konkreettisesti lähihoitajan valintakriteerejä.

Opastin.fi ja opastin.fi/intra verkkotyövälineet -tuotekortti 
Opastin.fi- palvelutoimintaa tukevat verkkotyövälineet. Asiakkaan TNO-palveluprosessia tukevat verkkotyövälineet ovat seuraavat: alueen aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteinen koulutuskalenteri, asiantuntijarekisteri (asiakkaalle näkyvä ja vain verkostolle näkyvä), yhteiset lomakkeet hakevan vaiheen työhön, kyselyseinä josta kysymykset menevät välittömästi ydinverkostolle (kuka tietää tähän asiakkaan kysymykseen vastauksen), yhteinen markkinointikalenteri.  

OPPAAT

Ohjausopas ohjaajalle hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontatyöhön -tuotekortti
Tiivistetty opas hakeutumisvaiheen ohjauskeskustelujen tueksi. Käyttäjiä voivat olla eri sektoreilla aikuisten opintojen hakeutumisvaiheen ohjaustyötä tekevät henkilöt.

Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun -opas (pdf)

MUUT

Ammatillisen aikuiskoulutuksen opinto-ohjaajan tehtävänkuva -tuotekortti (pdf)

Opin ovi - tuotteet ja käytännöt - Ohjauksen nykytilanne
On kartoitettu Satakunnan alueen toisen asteen koulutusorganisaatioiden aikuisten ohjauspalveluiden nykytilaa ja kehittämisen kohteita ohjaus- ja koulutustoimijoiden verkostoyhteistyön keinoin. Yhteenveto on luonut yhteisen ymmärryksen aikuisten ohjauksen nykytilasta ja lähtökohdat TNO-palvelujen strategiatyölle.

Aikuisten ohjauksen perusteet -tuotekortti
Koulutuksen tavoitteena on saada perustaidot aikuisten ohjaus- ja neuvontatyöhön. Lisäksi opiskelija saa käsityksen ohjaus- ja neuvontatyön muista toimijoista, jotta verkostoyhteistyö mahdollistuisi. Koulutus on laajuudeltaan 5 op, joka sisältää kaksi lähijaksoa (yhteensä 4-5 päivää) ja etäjakson.

Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyö -tuotekortti 
Koulutus on noin yhdeksän kuukauden mittainen työn ohella suoritettava prosessi. Koulutus kehittää aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista ja asiantuntijuutta sekä moniammatillista ja poikkihallinnollista alueellista yhteistyötä. Tavoitteena on hyvä ammattitaito ja suhde omaan ammatti-identiteettiin.

Asiantuntijapalvelut/konsultaatiot organisaatioille -tuotekortti 
Ohjauksen ja neuvonnan teemoihin liittyviä räätälöityjä koulutuksia ja konsultaatioita, kestoltaan päivästä muutamaan päivään. Koulutuksen teemoja ovat mm. irtisanottujen ja työttömien ohjaaminen, erilaisuuden kohtaaminen sekä kohtaaminen kasvotuseten, puhelimessa ja verkossa. 

Monikulttuurinen ohjaus -tuotekortti 
Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien monikulttuurista tietoisuutta niin, että he tunnistavat aiempaa paremmin kulttuurierojen merkityksen ohjaustyössään. He tunnistavat ohjattaviensa kulttuurieroista ja erilaisista maailmankatsomuksista johtuvia tarpeita ja omien ohjausmenetelmiensä kulttuurisia rajoituksia ja ryhtyvät sen pohjalta monipuolistamaan omia ohjausmenetelmiään.

Sosiaalinen media ohjauksessa -tuotekortti 
Koulutukseen osallistuja tutustuu aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön mahdollisuuksiin verkossa ja saa uusia ideoita omaan neuvonta- ja ohjaustoimintaansa. Koulutus lisää tietämystä verkossa jo toteutettavasta neuvonta- ja ohjaustyöstä sekä kehittää osallistujan omaa näkemystä verkko-ohjauksesta ja sosiaalisen median välineiden käytöstä.

Voimavara- ja ratkaisusuuntautunut ohjaus -koulutus -tuotekortti 
Koulutuksessa perehdytään voimavara- ja ratkaisusuuntautuneen ohjauksen perusteisiin sekä teoriassa että käytännössä. Koulutuksen sisältöjä ovat mm. ohjaajan oman ajattelun voimavaraistaminen ja ajattelun vaikutus ammattikäytäntöön sekä ratkaisukeskeisyys, tarinallisuus, NLP ja sosiodynaaminen ohjaus.

Opojen koulutuspäivä
Kutsutaan yhteen koulutusta alueen oppilaanohjaajille ja muille nuoria ohjaaville asiantuntijoille järjestävät yhteistyötahot. Koulutus on tarkoitettu yläkoulujen, lukioiden, ammattiopistojen sekä ammattikorkeakoulujen opoille ja ohjaajille.